Hvem har ansvaret, når kloakken flyder over?

Det kan være nærliggende at tro, at regn- og spildevandshåndtering ene og alene er et kommunalt anliggende. Men ansvaret deles af kommunen, det lokale forsyningsselskab og den enkelte grundejer.

Det er den enkelte kommune, der sætter de nøjagtige retningslinjer i forhold til grundejernes forpligtelser omkring vandafledning. Disse kan derfor variere fra kommune til kommune.

Det er kommunens overordnede ansvar at planlægge, hvordan håndteringen af regn- og spildevand skal foregå. Dernæst er det op til forsyningsselskabet at realisere planerne og sikre, at den konkrete håndtering lever op til kommunens krav. Men forsyningsselskabets ansvar vedrører normalt kun offentlige arealer og afledningen fra overfladen/grundplan. Det er den enkelte grundejer der har ansvaret for afledningen i kælderniveau. En oversvømmet kælder er derfor grundejerens eget ansvar.

Det er kommunen, der fastlægger de konkrete retningslinjer for grundejernes forpligtelser i forbindelse med vandafledning. Disse kan derfor variere fra kommune til kommune.

Flere oversvømmelser kan blive normen

Via betaling for vores forbrug af vand er vi borgere med til at betale de investeringer, som skal sikre en forsvarlig fælles håndtering af kloakkens spildevand. Investeringer, der sikrer os 100% mod oversvømmede kloakker, er desværre ikke realistiske. Derfor fastlægger kommunen sine retningslinjer ud fra et politisk besluttet serviceniveau. Serviceniveauet angiver, hvor ofte opblandet spildevand (en blanding af regnvand og spildevand fra kloakken) må finde vej til overfladen, fordi kloakken ikke kan nå at lede det bort.

På grund af de hyppigere tilfælde af ekstremregn og det faktum, at stadig mere overfladevand fra offentlige og private arealer ledes ned i kloakkerne, er serviceniveauet i kommunerne generelt faldet. Der er derfor al mulig grund til fælles samarbejde om at skabe langsigtede løsninger, der kan ruste både private grunde og offentlige arealer til fremtidens vejr.