Wiki

Er du stødt på et ord, du ikke helt forstod?

Her finder du en forklaring på nogle af de mest udbredte ord og begreber i forbindelse med klimatilpasning.

A

Afkobling fra kloakken

Er afledning og håndtering af regnvandet uden om kloakken ved hjælp af...

Er afledning og håndtering af regnvandet uden om kloakken ved hjælp af eksempelvis LAR-løsninger. Ofte et billigere alternativ til en udbygning af kloaksystemet.

E

Ekstremregn

Udgør mindre end 1% af den samlede årlige nedbør i Danmark, men når den...

Udgør mindre end 1% af den samlede årlige nedbør i Danmark, men når den falder, sætter den kloaksystemet under særligt hårdt pres.

F

Faskine

Er en nedgravet kasse eller et hulrum i jorden, fx i haven, hvor...

Er en nedgravet kasse eller et hulrum i jorden, fx i haven, hvor overskydende regnvand opsamles og herfra siver ned i undergrunden.

Fordampning

Er en LAR-løsning, der opsuger regnvand på overfladen, fx gennem...

Er en LAR-løsning, der opsuger regnvand på overfladen, fx gennem beplantning, og dermed fordamper en del af vandet, så presset på afløbet bliver mindre.

Forsinkelse

Er en LAR-løsning, der letter presset på kloaksystemet ved at bremse og...

Er en LAR-løsning, der letter presset på kloaksystemet ved at bremse og forsinke regnvandet, fx i regnbassiner.

Forsinkelsesplads
Er en plads eller park indrettet til midlertidig opmagasinering af vand i...
Er en plads eller park indrettet til midlertidig opmagasinering af vand i forbindelse med skybrud for derved at aflaste kloaksystemet.
Forsinkelsesvej

Er en særligt anlagt vej, der forsinker og opmagasinerer regnvand på...

Er en særligt anlagt vej, der forsinker og opmagasinerer regnvand på overfladen, fx ved hjælp af bede og bassiner.

Forsyningssekretariatet

Er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fastsætter blandt...

Er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fastsætter blandt andet prislofter og effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne, så danskerne ikke betaler for meget.

G

Grøn vej

Er en særligt anlagt vej, der forsinker og opmagasinerer overfladevand...

Er en særligt anlagt vej, der forsinker og opmagasinerer overfladevand med forskellige grønne elementer, fx vejbede. Grønne veje er typisk mindre end forsinkelsesveje.

Grønt tag

Er et tag med græs eller planter som belægning, der kan optage en...

Er et tag med græs eller planter som belægning, der kan optage en betydelig del af den regn, der falder på taget, og dermed aflaste kloaksystemet.

H

Hverdagsregn
Udgør ca. 95% af den samlede årlige nedbør i Danmark. Hverdagsregn kan som...
Udgør ca. 95% af den samlede årlige nedbør i Danmark. Hverdagsregn kan som oftest håndteres uden om kloaksystemet ved hjælp af LAR-løsninger.
Højvandslukke

Er en teknisk anordning, der ved skybrud beskytter boligen ved at...

Er en teknisk anordning, der ved skybrud beskytter boligen ved at forhindre kloakvand i at løbe baglæns og op igennem fx gulvafløb eller toilet.

K

Klimatilpasningsplan

Beskriver de samlede klimaudfordringer fx for en by eller kommune og...

Beskriver de samlede klimaudfordringer fx for en by eller kommune og strategierne til klimasikring af det pågældende område.

Kloakoverløb

Sker, når vandet på grund af overbelastning af kloaksystemet løber...

Sker, når vandet på grund af overbelastning af kloaksystemet løber baglæns og presses op i kældre gennem fx gulvafløb og toiletter.

Kraftig regn

Udgør ca. 4-5% af den samlede årlige nedbør i Danmark. Kraftig regn vil...

Udgør ca. 4-5% af den samlede årlige nedbør i Danmark. Kraftig regn vil sige, at der skal falde mindst 24 mm regn inden for 6 timer.

L

LAR
Står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand.
Står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

N

Nedsivning

Er en LAR-løsning, der leder regnvand ned i jorden og dermed helt uden...

Er en LAR-løsning, der leder regnvand ned i jorden og dermed helt uden om kloaksystemet.

O

Omfangsdræn
Kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs husets...
Kan sammenlignes med en nedgravet tagrende, som ligger langs husets fundament og ydermur og leder overskydende vand væk.

P

Pumpebrønd

Opsamler spildevand fra gulvafløb og toiletter i boligens kælder, når...

Opsamler spildevand fra gulvafløb og toiletter i boligens kælder, når kloakken ikke kan følge med, fx i forbindelse med kraftig regn. En sikker, men dyr løsning.

R

Regnbed

Er en LAR-løsning, der kan anlægges i haven og dermed begrænse mængden...

Er en LAR-løsning, der kan anlægges i haven og dermed begrænse mængden af regnvand i kloakken, da vandet i stedet siver ned i jorden eller fordamper.

Regnvandstønde

Er en let måde at lette presset på kloakken og samtidig få glæde af...

Er en let måde at lette presset på kloakken og samtidig få glæde af regnvandet. De fleste tønder kan rumme 2-300 liter vand, og vandet kan fx bruges til havevanding eller bilvask.

Regnvenlig belægning
Er en måde at belægge eksempelvis indkørslen, så regnvandet kan trænge ned...
Er en måde at belægge eksempelvis indkørslen, så regnvandet kan trænge ned i underlaget i stedet for at blive ledt langs overfladen og ned i kloakken.

S

Skybrud

Er lig med en nedbørsmængde på mere end 15 mm i en periode på 30...

Er lig med en nedbørsmængde på mere end 15 mm i en periode på 30 minutter. Forekommer normalt ved meget kraftige regn- og tordenbyger.

Skybrudsledning

Opsamler  forbindelse med kraftig regn vand fra overfladen og leder det...

Opsamler  forbindelse med kraftig regn vand fra overfladen og leder det underjordisk via en tunnel ud til eksempelvis en havn for at mindske presset på kloaksystemet i.

Skybrudsplan
Beskriver kommunens strategi for lokal håndtering af skybrud. Ofte er...
Beskriver kommunens strategi for lokal håndtering af skybrud. Ofte er planen inddelt i vandoplande eller risikozoner.
Skybrudsvej

Er en særligt anlagt vej, der ved skybrud nedsætter risikoen for...

Er en særligt anlagt vej, der ved skybrud nedsætter risikoen for oversvømmelser fra kloakken ved at lede regnen til steder, der kan håndtere de store vandmængder.

Spildevandsplan

Udarbejdes af alle kommuner og beskriver, hvordan spildevand og...

Udarbejdes af alle kommuner og beskriver, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres.

V

Vandopland

Er et afgrænset område, hvor der kan ske samlet håndtering af regnvand...

Er et afgrænset område, hvor der kan ske samlet håndtering af regnvand. Oplandet følger ikke de normale bydelsgrænser, men baserer sig på terræn og vandets vej.