De fem haver i Sønderborg

Om projektet
Flere gange er dele af Sønderborg blevet oversvømmet i forbindelse med skybrud. Derfor har kommunen og Sønderborg Forsyning med hjælp fra rådgivningsfirmaet Sweco anlagt parken De fem haver, der skybrudssikrer et af de mest udsatte steder i byen ved at lede regnvandet uden om kloaknettet. Det har samtidig givet nyt liv til et ubenyttet engareal.

Området Digterhaven bruges til opmagasinering af regnvand, og det forhindrer oversvømmelse andre steder i byen ved skybrud. Haven ligger i Digterkvarteret, som er et attraktivt villa- og parcelhusområde. På grund af parkens placering så tæt på privat bebyggelse blev det allerede tidligt i processen besluttet, at parken skulle fungere som en forlængelse af beboernes haver. 

Digterhaven består i dag af De fem haver, som er et landskab med forskellige bakker og bassiner, der på hver sin måde henvender sig til parkens forskellige brugere. Ved at variere udformning, beplantning og aktivitetsmuligheder er der skabt fem forskellige haver – Aspehaven, Ellehaven, Sivhaven, Den blomstrende have og det største bassin Vandspejlet, som står under vand størstedelen af tiden. På den måde er der plads til både leg, grill, sport, urtehaver og amfiteater i De fem haver. 

Haverne forbindes af gangbroer og stisystemer. Bassinerne er sammenhængende og fyldes op et efter et ved skybrud eller længerevarende regn. Her tilbageholdes og forsinkes vandet, så risikoen for oversvømmelser i nærområdet minimeres ganske betydeligt. Anlægget kan rumme ca. 4.000 m3 regnvand, hvilket svarer til regnmængden fra det mest voldsomme skybrud, der har været i Sønderborg de seneste 32 år.

Samarbejdet mellem kommune, forsyning og rådgiver har været vellykket. Projektleder Mads Vanggaard Thomsen fra Sweco påpeger, hvordan der helt fra begyndelsen er blevet forventningsafstemt, og at der har været fokus på at inddrage de berørte parter rettidigt. Overvejelserne omkring borgerinddragelse har været centrale lige fra projektets begyndelse. 

Da projektidéen stod mere eller mindre fast, afholdt projektgruppen et borgermøde i parken og diskuterede skitserne af planerne med borgerne, som kunne se og kommentere dem. De forskellige elementer kunne herefter tilpasses borgernes særlige ønsker og behov. En landmåler havde optegnet de områder, hvor projektets forskellige dele skulle realiseres, og på den måde blev projektet gjort nærværende for de mange nysgerrige borgere, som var mødt op. Formålet var at tage eventuelle rygter eller modstand i opløbet, og efterfølgende har borgerne taget godt imod projektet. Da parken blev indviet med havefest og grillpølser, var mange af parkens naboer mødt op. De fem haver bliver også brugt flittigt i dag og har fået masser af positiv omtale. Projektet har blandt andet vundet en pris for "Smukt uderum" i DR P4 og Informations kampagne "Hvad gør vi nu? - vores omstilling til et bæredygtigt samfund".

Interesseret i at høre mere?
Kontakt projektleder Mads Vanggaard Thomsen fra Sweco på telefon 27 23 78 95 eller mail madsvanggaard.thomsen@sweco.dk

Det er værd at fremhæve …

... at der i projektet er brugt en hel del ressourcer på at informere og involvere borgerne fra begyndelsen. Der har da heller ikke været nogen reel modstand mod projektet. ”De tekniske formål med projektet – at sikre området mod oversvømmelser – blev kombineret med et uderum, der har værdi for naboerne. På den måde fik vi innovative løsninger, der udnytter området til gavn for lokalbefolkningen," siger projektleder Mads Vanggard Thomsen. Han tilføjer: ”Det er vigtigt, at projektet giver mening og tilføjer værdier for dem, som benytter sig af området.”