Vidensdeling og værktøjskatalog til klimasikring af almene boligområder

Om projektet
I Vejle har man lavet et inspirations- og værktøjskatalog om godt samarbejde om klimatilpasningsprojekter i almene boligområder. Kataloget er en del af en større proces, hvor en hel bydel klimasikres.

Østbyparken er alment byggeri med næsten 1.100 lejemål, der tilhører Boligforeningen ØsterBO. På grund af sin placering tæt på Vejle Havn er området både eftertragtet og populært, men det er også udsat i forhold til oversvømmelse ved skybrud og havvandsstigning. Derfor indgik ØsterBO, Vejle Spildevand og Vejle Kommune et samarbejde om at udvikle og klimasikre boligområdet ved at koble tag- og overfladevand fra kloaksystemet og i stedet lede regnvandet gennem blandt andet vandrender, forsinkelses- og nedsivningsarealer.

Projektet er opdelt i en række indsatsområder, som gennemføres i etaper over de næste 10 år. På den måde fordeles udgifterne over en længere periode. Der er afsat i alt 50 mio. kr. til hele projektet, hvoraf 10-15 mio. kr. er øremærket rekreativ forskønnelse af området. Det betyder, at vandet inddrages aktivt til ophold, leg og mere plante- og dyreliv. Der er desuden et ønske om at skabe en stærkere forbindelse til resten af byen og gøre de almene boligområder endnu mere attraktive for nuværende og fremtidige beboere. 

Projektets omfang betyder, at samarbejdet mellem grundejeren ØsterBo, kommunen og den offentlige forsyningsvirksomhed løber over en flerårig periode. På baggrund af de erfaringer, som de involverede parter allerede har gjort sig, er der udarbejdet et idékatalog, hvor samarbejdet diskuteres. Her beskrives også en række værktøjer, der kan anvendes til blandet andet juridiske og økonomiske spørgsmål og til spørgsmål af ansvars- og beslutningsmæssig karakter. Værktøjerne er meget håndgribelige, fx konkrete udkast til kontrakter og samarbejdsaftaler.

Det er værd at fremhæve …

... kataloget fra Østbyparken som et godt eksempel på, hvordan de involverede parter i et klimatilpasningsprojekt kan gå sammen om at dele den viden, de genererer i forløbet, og på den måde give erfaringer videre til andre.