Klimatilpasning og byfornyelse er to sider af samme sag

Om projektet
Usserød Å går over sine bredder, når det regner kraftigt. I 2010 oversvømmede regnvandet adskillige parcelhuse i Kokkedal, som åen løber igennem. Fredensborg Kommune er derfor gået sammen med en række partnere om projektet Klimatilpasning Kokkedal.

Klimatilpasning Kokkedal er et omfattende projekt, der både skal klimatilpasse, binde byen bedre sammen og skabe nye, inspirerende byrum og byliv. Med et budget på cirka 130 mio. kr. er projektet et af Danmarks største, og det forventes at være færdigt i 2017.

I fremtiden skal Kokkedal håndtere 95% af al regnvand på overfladen. Vandet skal tilbageholdes flere forskellige steder i byen, og Klimatilpasning Kokkedal er derfor udarbejdet som en overordnet plan for hele området. Et areal på 69 ha der inkluderer både ådal, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og adskillige boligområder med ca. 3.000 indbyggere. En stor del af projektet består i at forbedre områdets infrastruktur – både vandets og borgernes veje.

 

I projektet er Kokkedal inddelt i forskellige underområder, der hver indeholder både klimaløsninger og byfornyende elementer. I området nærmest Usserød Å er anlagt et dige og et såkaldt dobbeltprofil i åen, som beskytter de nærliggende huse mod oversvømmelse, når det regner kraftigt. Doppeltprofilet er gravet som et meget stort trappetrin langs med åen. Ved kraftig regn kan vandet løbe op på det øverste trappetrin, og på den måde kan åen tage mere vand.

Disse løsninger er anlagt tidligt i forløbet og er efterfølgende tænkt sammen med Klimatilpasning Kokkedal. I andre dele af Kokkedal er der planlagt grøfter og lavninger til håndtering af regnvandet, mens det andre steder er meningen, at regnvandet skal kobles til vandingssystemer i nyanlagte nyttehaver via render og kanaler. 

Ambitionen er at udvikle nye og attraktive uderum, der giver beboerne adgang til områdets naturkvaliteter. Ved åen er der derfor skabt faciliteter til sport, fiskeri, grill og bål, mens der andre steder i byen er lagt an til nyttehaver, regnbede og nye legepladser, som alle skal bidrage til inspirerende, fællesskabende byrum, hvor regnvandet samtidig kan nedsives eller tilbageholdes. 

Borgerne skal have glæde af projektet, og derfor er der også helt fra begyndelsen lagt stor vægt på borgermobilisering og -inddragelse. Der er løbende lavet evalueringer af, hvordan samspillet mellem byliv og klimatilpasning opleves af borgerne. På den måde er byfornyelse og klimatilpasning to sider af samme sag i Kokkedal.

Interesseret i at høre mere?
Kontakt projektleder Ejvind Mortensen fra Klimatilpasning Kokkedal på telefon 22 28 52 19 eller mail ejmo@fredensborg.dk

Det er værd at fremhæve …

... at Klimatilpasning Kokkedal er et meget omfangsrigt projektet – både i økonomi og ambitioner. Derfor er de store visioner opdelt i fokusområder, hvor der for hvert område er lagt specifikke planer, som beriger det enkelte område og samtidig fungerer i en større kontekst.