En god omvej gennem Hjørring

Om projektet
I 2013 indviede Hjørring Kommune projektet Byens Vand, som samler to parker til ét blågrønt område midt i byen. LAR-løsninger blev kombineret med et forskønnende områdeløft bestående af nye stisystemer og attraktive åbne arealer til glæde for borgerne og den lokale natur.

Når der var skybrud i Hjørring, løb der spildevand ud i vandløbet i de to parker Folkeparken og Bejts Vænge. Åstrup Møllebæk var derfor kraftigt forurenet og havde tilnavnet Mogbækken. I 1967 fik det endda den tvivlsomme ære at blive udnævnt til Danmarks mest forurenede vandløb.

I takt med at Hjørring er blevet separatkloakeret, er spildevandsoverløbene forsvundet, men der er stadig brug for at forsinke de store mængder regnvand, så de ikke ødelægger vandløbene.

Vandløbet i Folkeparken blev derfor åbnet og omlagt, så det nu bugter sig ned gennem parken og leder regnvandet ned til et forsinkelsesbassin i Bejts Vænge.

Når dette bassin er fyldt med regnvand løber det over i et lavtliggende moseområde, der også er kunstigt skabt. Fra bassinet og moseområdet løber regnvandet stille og roligt ud i Åstrup Møllebæk uden at ødelægge vandløbet. Bassinet er udformet som en naturligt udseende sø.

 De to parker er udformet, så vandet får en central rolle. Den bynære Folkeparken er den mest strukturerede og parklignende del af området, og her er etableret søer og vandløb. Parkens besøgende kan nu interagere med vandet på legepladsen, hvor man også få mere at vide om vandets kredsløb.

 

I Bejts Vænge har naturen til gengæld fået lov til at udfolde sig. Her kan besøgende opleve vandets naturlige kredsløb og den biodiversitet, vandet skaber. Området er derfor tiltænkt som udflugtsmål for eksempelvis skoler og institutioner.

Under etableringen af bassiner og vandløb blev der også lavet en cykel/gangsti igennem området med nye tunneller under veje og jernbane. Tunnellerne blev udformet, så de også fungerer som faunapassager og derved binder naturområderne sammen på begge sider af jernbanen.

Folkesund på agendaen
Folkesundhed har været et stort opmærksomhedspunkt for hele projektet. Derfor er der skabt plads til blandt andet boldspil, cykling og rulleskøjteløb, og der er i det hele taget blevet meget mere plads til motion og aktiviteter. Det er åens forløb, der naturligt adskiller de forskellige aktivitetsområder, og vandet er tænkt ind som en del af aktiviteterne, eksempelvis udendørs vandfitness.

Borgerdeltagelse fra dag et
Borgerne har været meget involverede i planlægningsarbejdet lige fra begyndelsen. Da udkastet til anlægningsplanerne lå klar, blev der indkaldt til borgermøde. Her kunne borgerne stille spørgsmål til og kommentere planerne. I dag er naturen vokset mere til, og hjørringenserne lader til at have taget godt imod byrummet. Det bruges i hvert fald flittigt. 

Projektet bygger på klimavisioner fra Hjørring Kommuneplan og strategien for sundhedsfremme i Hjørring Kommune. Projektet var derfor et samarbejde mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S, som også deltes om finansieringen. Der blev endvidere givet tilskud fra Realdania og Statens Cykelpulje.

 

Interesseret i at vide mere?
Kontakt Laus Gro-Nielsen, biolog og naturmedarbejder i Hjørring Kommune på telefon 72 33 67 59.

Det er værd at fremhæve …

... hvordan Hjørring bruger vandet på en ny måde, hvor både klimatilpasning og sundhedsfremme har været drivkraften. Det er simpelthen mødet mellem de to dagsordener, der har formet projektet, som har bragt liv og vand til byens borgere.