Forsyningen planlægger, kommunen godkender, og borgerne klarer driften

Om projektet
Det regner også på solskinsøen Bornholm. Det ved de i beboelsesområdet Pilebroen i Allinge, som gentagne gange har været oversvømmet, fordi kloaknettet blev for presset under skybrud. Problemet blev løst ved at aflede regnvandet lokalt og uden om kloakken.

Før Pilebroen blev skybrudssikret, var der omkring 30 årlige overløb fra det lokale kloaksystem. Området blev oversvømmet, og den nærliggende badestrand var truet af det opblandede spildevand. Det var ikke en mulighed at udbygge kloaknettet, fordi undergrunden primært består af klippegrund. Bassiner og vandrender var heller ikke en holdbar løsning på grund af områdets meget kuperede terræn. 

Den bedste løsning var derfor at lave lokal afledning af regnvandet ved at nedgrave faskiner i borgernes egne haver. Faskinerne har overløb til en eksisterende lergrav, et vandløb og en grøft. På yderligere 10 grunde blev der anlagt større faskiner, som ikke er tilkoblet overløbet. Regnvandet på områdets asfalterede veje nedsives ligeledes i anlagte faskiner. 

Projektet blev startet af Bornholms Forsyning, og kommunen kom med i 2008. Den samlede pris for projektet var omkring 10 mio. kr., og anlæggene på offentlig grund er betalt af forsyningen. Lodsejerne betalte for deres egne løsninger, men fik til gengæld tilbagebetalt deres tilslutningsbidrag, fordi regnvand fra deres grund ikke længere ledes i kloaknettet. 

Anlæggene på både offentlig og privat grund er etableret i løbet af 2010 af en autoriseret kloakmester. Efter anlæggelsen har borgerne selv stået for drift og vedligeholdelse af faskinerne i deres egne haver. I dag er området langt bedre forberedt til at håndtere skybrud.

Selvom projektet er startet af forsyningen, var det altafgørende, at borgerne kom med på idéen. For projektet afhang af borgernes interesse og frivillige arbejde med driften af faskinerne på de private grunde. Der var derfor særligt fokus på aktiv kommunikation og løbende dialog med borgerne. I dag er både forsyning og borgere tilfredse med de anlagte løsninger, og skybrudssikringen er færdig.

 

Interesseret i at vide mere?
Kontakt John W. Hansen fra Bornholms Forsyning A/S på telefon 60 26 24 52.

Det er værd at fremhæve …

... at selvom projektet egentlig er startet af forsyningen og godkendt af kommunen, skal det i sidste ende vedligeholdes og finansieres af borgerne. Det har krævet et stort informations- og dialogarbejde, fordi borgerne skulle være med på idéen.
Kommunen har efterfølgende hjulpet borgerne ved at besvare de tekniske spørgsmål, som opstod i forbindelse med overdragelse af driften. Projektet er således et godt eksempel på et projekt, hvor ejerskabet skifter hænder undervejs fra kommune til borgerne selv.