Projektejer: Novafos & Gentofte Kommune

Klimatilpasning af Gentofterenden

Forside

 

Gentofterenden skal udvides for at skabe plads til mere regnvand i fremtiden. Samtidig skabes et nyt, rekreativt område langs med renden. Anlægsarbejdet går i gang i august 2017, og den nye rende står efter planen klar i vinteren 2019. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kort om projektet
Gentofterenden har længe været under pres, når det regner kraftigt. Novafos og Gentofte Kommune klimatilpasser derfor Gentofterenden: Renden skal udvides, så den i fremtiden kan rumme mere regn. Samtidig skabes et nyt, rekreativt område langs med renden med en pendlersti på den ene side og et grønt, skrånende område på den anden side. Her kan vandet brede sig ved kraftige regnskyl. Anlægsarbejdet startede i august 2017, og afsluttes efter planen i vinteren 2019.
Projekt status
I værk
Projektstart
2017
Forventet projektafslutning
2019
Projektejer

Gentofterenden efter kraftig regn

Når det regner kraftigt, vil vandet i fremtiden begynde at fylde den nye rende op og brede sig hen over naturbåndet. Vi har udvalgt træer og beplantning, som kan tåle at stå i vand. Det er nødvendigt at fælde kastanjetræerne langs med Gentofterenden for at give plads til udvidelsen. Der kommer ny beplantning langs hele renden. Den grønne, skrånende side bliver anlagt, så den kræver minimal pleje. Træer og buske placeres, så området bliver åbent og trygt at færdes i

Bredere rende og større rør

Når vi starter nye faser op i anlægsarbejdet, informerer vi de nærmeste naboer og brugere med nabobreve, nabomøder og skilte langs renden. Desuden opdaterer vi Samvejr med aktuelle nyheder.

Gentofterenden udvides mellem Lyngbyvej og Ved Renden. Vi gør renden bredere ved at grave jord væk og flade terrænet ud. Samtidig udvider vi de rør, som løber under veje og broer. I fremtiden vil vandet derfor fylde renden op i stedet for at oversvømme grunde og stier og belaste kloaksystemet. Samtidig skaber vi et nyt og grønt rekreativt område langs renden med nye træer og beplantning.

Plads til mere vand, men vi løser ikke alle problemer med oversvømmelser

Vi udvider Gentofterenden, så den kan rumme mere regnvand. Når det ikke regner, vil vandet løbe lige så stille i bunden af Gentofterenden. Når det regner kraftigt, vil vandet til gengæld brede sig og fylde hele Gentofterenden op i stedet for at løbe over stier og ind i haver. Natursiden af renden vil blive oversvømmet, mens pendlersiden vil forblive tør. Renden udvides også i de rør, som løber under veje og Farumbanen, så der bliver plads til mere vand hele vejen gennem renden. Hvis det regner kraftigere end en 10-års regn, altså en regn der hvert år statistisk set er 10 % sandsynlighed for, at vi oplever, vil vandet også i fremtiden oversvømme stierne langs renden. Visualiseringen viser Gentofterenden efter en 10-års regn.

 

Stier og naturbånd langs renden

På den ene side af Gentofterenden kommer en pendlersti, der er delt op i cykel- og gangsti. På den anden side anlægges et naturbånd med en grussti. Naturbåndet er et skrånende grønt område, hvor vandet kan brede sig ved kraftige regnskyl. Området vil fortsat have gangbroer på tværs af renden og vil kunne bruges som i dag til gang, løb, cykling og ophold. På det første stykke af renden ligger pendlerstien vest for renden og naturbåndet øst for. Ved Thulevej skifter båndene side. Det skyldes pladsforhold og placering af rør under jorden. 

Gentofte Kommune og Novafos arbejder tæt sammen om klimatilpasningen af Gentofterenden

Klimatilpasningen af Gentofterenden er et fælles projekt i Gentofte Kommune og Novafos. Vi har en fælles interesse i færre oversvømmelser og et velfungerende afløbs- og vandløbssystem. Gentofterenden er udpeget som et af ni risikoområder i kommunens nye klimatilpasningsplan. Klimatilpasningen af Gentofterenden er tæt forbundet med klimatilpasningen i Københavns Kommune. Vi har indgået et samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR om på længere sigt at løse problemerne med oversvømmelserne i området