Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Begrundelse

Etablering af de grønne veje medfører afkobling af regnvand fra fælleskloakken og reducerer skybrudsvandet som Carl Jacobsens Vej skal modtage fra opstrøms veje. Løsningsforslaget udnytter faldet på vejen, som gør, at det vand som ikke kan håndteres i regnbedene naturligt, strømmer til Carl Jacobsens vej hvor det kan opsamles. 

Hvis det skulle vise sig vanskeligt at etablere regnbede ift. parkeringspladsmangel, vil det være muligt at lave permeable faste belægninger, som både kan udnyttes til P-pladser samtidig med nedsivning. Dette vil dog have en konsekvens for rensningen, og der vil ikke kunne afkobles ligeså store mængder hverdagsregn, hvilket vil betyde fordyrelser ifm. koblinger til kloaksystemet, større mængder vand til Carl Jacobsens Vej og en forringelse af businesscasen ift. renseanlægget. 

Det er ved udarbejdelsen af Masterplanen forudsat, at det er muligt at nedsive 30 mm regnvand på hele vejarealet. Skulle det vise sig, at der ikke kan håndteres regnvand lokalt vha. nedsivning til grundvand, vil det sandsynligvis være mere rentabelt med et separat regnvandssystem i området. Dette system kan transportere vandet til Enghave Kanal, hvor det renses før udløbet til Kalveboderne.