Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Byrum og potentiale

Der er afholdt fælles besigtigelse og workshop omkring samtænkningen af skybrudsplanens ambitioner, udviklingsplanen for Vestre kirkegård samt kvarterplanen for Bavnehøj, som bl.a. omfatter omlægning af store dele af den sydlige kirkegård til rekreativt areal, samt bedre forbindelser mellem Sjælør Boulevard og Bavnehøj kvarteret via Kirkegården. 

Der har således været inddraget en række specialister indenfor byrum, det grønne, tilgængelighed, drift af kirkegården og kirkegårdsmyndigheden. Andre fagspecialister indenfor fredningsområdet, arkæologi mf. er efterfølgende kontaktet for, at få input ift. rammerne for projektområdet. Fagspecialisternes ønsker og krav til skybrudsløsningerne er beskrevet I det efterfølgende afsnit. 

I den nedre del af kirkegården er områderne i kirkegårdens udviklingsplan udlagt som rekreative områder, hvor kirkegårdens gæster skal kunne søge hen for at opnå ro og fordybelse. Kirkegårdens egenart i disse dele udgøres af et varieret grønt område, som opdeles af veje og stier, samt et område præget af kommunale bygninger og materialeplads i den sydøstlige del af kirkegården. 

Der er overordnet god overensstemmelse mellem udviklingsplanens ønsker, om at skabe rekreative områder til ro og fordybelse og skybrudsprojektets formål om, at opmagasinere vand i grønne områder, som samtidig kan skabe grobund for højere bynaturværdi i de græsplæner som karakteriserer den sydlige del af kirkegården i dag. 

På workshoppen hvor skybrudsløsningerne blev præsenteret, blev der også givet udtryk for, at det kunne være forligeligt med udviklingsplanens ønsker, at etablere et område med permanent vandspejl. I afgrænsede områder ville det således være muligt, at skabe fordybninger, hvortil vand kan strømme fra områder, hvor nedsivningsevnen ikke er god. En eller flere af disse fordybninger kan eventuelt omdannes til våde bassiner med permanent vandspejl. Et vådt bassin med permanent vandspejl, vil samtidig støtte op om den eksisterende biodiversitet på kirkegården, hvor salamander og andre amfibier trives. 

Terrænregulering, som etableres langs kirkegårdens østlige eller vestlige sider, skal tilpasses områdets udtryk ved, en tilpasning i form af en terrænregulering som indgår som en naturlig del af området og hvor der vil være mulighed for at afskærme kirkegården vha. højere beplantning. 

Der er et gensidigt ønske fra kirkegårdsadministrationen og arbejdsgruppen for masterplanen, om at lede hverdags og skybrudsvand til de eksisterende vandforekomster på Kirkegården (”Det røde hav” og ”Skildpaddesøen”). Disse er underlagt §3 fredning og det kan derfor kun tillades at lede yderligere vand til, hvis det ikke skader planter og dyr i vandhullet, hvilket skal undersøges i projekteringsfasen.