Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Baggrund

Klimatilpasning og skybrudssikring i København 

I Skybrudsplanen (2012)1 blev de strategiske planmæssige greb for skybrudssikringen af Køben-havn udpeget. I planen er det besluttet, at byen skal sikres til et niveau, så København højst oplever skadevoldende oversvømmelser ved skybrud af en størrelse, der statistisk set kun sker en gang hvert 100. år. Skybrudsplanen beskriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der arbejdes med for at beskytte København mod skybrud. 

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens ansvar at planlægge, anlægge og drive kommunale klimatilpasnings- og skybrudsprojekter, også kaldet medfinansieringsprojekter. Medfinansieringsprojekter finansieres via takstmidler, hvorfor arbejdet sker i et tæt koordineret partnerskab med Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR. I Københavns Kommune har man ansøgt om ca. 300 skybrudsprojekter, hvor man har sikret en 100 % medfinansiering. Det er HOFORs ansvar som Københavns Kommune forsyningsselskab at udarbejde og kvalificere de hydrauliske beregninger for klimatilpasnings- og skybrudsprojekter. Det er endvidere HOFORs ansvar at planlægge, anlægge og drive grønne veje, skybrudsledninger og større skybrudstunneler... 

I Københavns Kommune udarbejdes årligt en klimatilpasnings- og investeringsredegørelse med en status for det forgangne års arbejde med skybrudsprojekterne samt en præsentation af de kommende skybrudsprojekter, beskrevet i en såkaldt projektpakke. En projektpakke indeholder en række projekter, som er udvalgt til igangsættelse bl.a. ud fra hydrauliske principper og sammenhæng med andre anlægsprojekter. Den årlige projektpakke vedtages af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, hvortil projekternes anlægsbevilling frigives. 

Center for Klimatilpasning, TMF har udarbejdet en rækkefølgeplan for kommunens skybrudspro-jekter. Rækkefølgeplanen opdateres løbende, og fremlægges sammen med den årlige klimatilpas-ningsredegørelse. Københavns Kommunes Spildevandsplan2 er grundlæggende for al vandhåndtering i København, og skybrudsprojekterne skal derfor indgå i spildevandsplanen for at kunne gennemføres. Dette gøres gennem årlige tillæg til spildevandsplanen.