Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Løsning

Vejene etableres som en grøn vej efter det beskrevne koncept som fremgår af afsnit 6.3 i Masterplanen, hvor der forventes at kunne nedsive og tilbageholde 30 mm over hele vejstrækningen i vejbede. Resterende skybrudsvand, skal ledes på overfladen til Carl Jacobsens vej hvor det opsamles i et rørsystem. 

Vejene i Forfatterkvarteret er private fællesveje og grundejerforeningen skal inddrages og udformningen af de grønne løsninger afhænger af grundejerforeningens ønsker. 

Vejbedene kan bidrage til forgrønning af byrummet og afhængig af den præcise udformning, kan vejbede også have en hastighedsnedsættende effekt. Beplantningen i vejbedene kan for eksempel være staude og græsser.  

Løsningen vil estimeret påvirke 5 ud af 16 parkeringspladser som enten erstattes af regnbede, eller omplaceres.

Hydraulisk grundlag 

30 mm regnvand på hele vejarealet skal håndteres i vejbedene. Nedenstående tabel 1 viser den totale volumen vejbedene skal håndtere. Det forudsættes at vandet kan nedsive og dermed afkobles fra kloakken, dette verificeres i den igangværende grundvandsanalyse.