Projektejer: Københavns Kommune og Hofor

Vision og målsætninger

Projektets primære formål er at håndtere både skybruds og hverdagsregnen der falder på kirkegården lokalt. Projektet skal understøtte udviklingsplanens målsætninger om en klar identitet på kirkegårdens forskellige arealer, således at besøgende klart fornemmer hvilke arealer der udlagt som rekreative og hvilke som er reserveret til kirkegård. Yderligere er det en målsætning at højne kvaliteten på Kirkegårdens Østlige og Vestlige forbindelse til Sjælør og Bavnehøj kvarteret, vha. terrænregulering og mulighederne for beplantning i denne forbindelse. 

Flere af disse målsætninger vil ikke kunne løftes alene af medfinansieringsøkonomien, og der skal derfor søges yderligere byrumsmidler til at skabe den fornødne kvalitet i de løsninger der søges ifm. Kvarterplan Bavnehøj og Udviklingsplan 2015-2065.