Projektejer: Københavns Kommune og Hoforn

Vision og målsætninger

Projektets primære formål er, at: 

  • Aflede hverdagsregn og skybrudsvand fra zone 1 og 2 sikkert og uden gener til KMA projektet. 
  • Afledningen er tænkt terrænbaseret. 

Området er defineret ved at have minimum 5 ‰ fald mod Karens Minde området i direkte linje samt evt. terrænforhindringer kræver regulering på mindre end 10 cm. Rådgiver har opgjort en statistik på nødvendige terrænreguleringen: 

”Til vurdering af omfanget af terrænregulering er der foretaget en udvælgelse af alle de terrænreguleringer op til 10 cm, der er indeholdt i Zone 2. For at udgå ”støj” der skyldes dårlig præcision i højdemodellen, er terrænreguleringer med en arealmæssig udbredelse under 1 m² frasorteret. Disse betragtes som små vandpytter, der ikke tænkes terrænreguleret. 

Figur 1 viser udpegningen af implementerede terrænreguleringer med en maksimal reguleringshøjde på under 10 cm og et areal større end 2 m² inden for Zone 2. Det samlede antal af disse terrænreguleringer udgør 934. I alt skal der anvendes 589 m³ materiale over et areal på 18.842 m² for at implementere de foreslåede terrænreguleringer.”